All best - all (все лучшее - всем)
  Публикуйте ваши статьи
 
Данная страничка бесплатно временно в течение недели (по особым просьбам дольше) экспонирует ваши  научные статьи, аннотации, идеи с указанием данных об их авторе, со ссылками на основные материалы научных исследований, имеющие решения  актуальных проблем, а также коментарии на публикации. Приглашаем. Тексты присылайте на электронную почту renyuvl2005@ukr.net

Инициирую дискуссию по вопросу: "Почему наука у нас в стране перестает пользоваться спросом?"

Брахіологія - новий крок у освіті з психології

д.м.н., акад. УТА Руль Ю. В.

За ініціативи кафедри медичної психології та психокорекції Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) у названому навчальному закладі вперше у світі з 2012-2013 навчального року починається підготовка бакалаврів, спеціалістів  та магістрів з брахіології - науки про маніпулювання психікою та про заходи захисту від небажаної чи протиправної маніпуляції. Термін брахіологія запропонував Ваш покірний слуга у квітні 2012 р. Він (термін) походить від грецького слова βράχίωή- маніпулювати та logos- наука). Брахіологія об'єднує в собі усі досягнення людства в галузі маніпуляції психікою як окремої людини, так і маси людей, а також у царині захисту і самозахисту людини від дії маніпуляторів. Брахіологія тісно пов'язана з загальною, практичною, медичною психологією, віктимологією (психологією жертви маніпуляції), суїцидоло-гією (методи брахіолога - переговорщика дозволяють запобіг-ти акту суїциду),  кримінальною психологією (брахіолог - переговорщик здатен запобігти терористичному акту, нанесенню шкоди заручникам, акту кіднепінгу), дитячою та сімейною психологією (брахіолог може навчити батьків з найменшими втратами для сім'ї і для дитини запобігати маніпулюванню психікою батьків з боку дитини і навпаки). Вона близька до менталізму, якщо від неї відняти заходи захисту людини від маніпуляцій її психікою та додати окультизму. Брахіологія не користується умоглядними  неперевіреними постулатами і висновками. Ця наука, а тепер вже і спеціальність, вчить протистояти маніпуляціям психікою у будь-яких проявах або маніпулювати психікою іншої людини їй же на користь або на користь соціуму. У сучасних умовах брахіологія набуває неабиякого значення як наука і практика безконтактних единоборств. При цьому фахівець брахіолог стає невразливим до будь-якого нападника. .Брахіологія розкриває перед звичайними людьми та фахівцями методи маніпуляції психікою, котрі використовуються спецслужбами з метою ствердження приорітету однієї країни над іншою, з метою "висмоктування мізків" та нанесення фінансової і економічної,  екологічної та іншої шкоди  країні, її міжнородному престижу. Вона вивчає більш агресивні методи зомбування, знищення пам'яті про минулі події, може широко використовуватися у переговорному процесі у бізнесі, міжнародних, сімейних стосунках між людьми. Ця наука дозволяє виробити у іншої особи чи групи осіб позитивне (чи негативне) сприйняття інших людей, їхніх ідей та вчинків. Брахіологія незамінна у виборчих баталіях. Від відомих PR-технологій та іміджмейкерства вона відрізняється безпосереднім впливом на психічні процеси і явища не тільки на рівні свідомості а й підсвідомості. Психіка людини - це свідоме, підсвідоме і моторика. Брахіологія користується свідомим, а також занурюється часто у підсвідоме, у глибинні процеси, може зняти небажані установки у людини, замінюючи їх навіяними. Як і всі відгалуження психології брахіологія відповідає Кодексу честі психолога і, безумовно, кримінальному кодексу і без відома і дозволу людини не має втручатися у її психологічний простір, а тим більше з метою нанесення їй шкоди. Брахіолог, котрий свідомо порушує ці обидва кодекси, являє собою велику проблему для правоохоронних органів. Тому ці фахівці та їх діяльність повинні знаходитись під пильним правовим наглядом. Ми впевнені, що в сучасних умовах основи брахіології обов'язково повинні викладатись у медичних, педагогічних, юридичних закладах освіти України, інакше ми не зчуємось, як відстанемо від досягнень у освіті більш розвинених країн і втратимо наші вітчизняні приорітети. Кафедра приступила до створення підручника і навчальних посібників з брахіології і намагатиметься внести брахіологію у офіційний перелік професій на рівні спеціалізації та магістратури. Міжрегіональна академія управління персоналом пропонує широку палітру освітніх можливостей для абітурієнтів та фахівців з психології і інших, невідповідних психології, спеціальностей. Це і денна (стаціонарна) освіта, і заочна, і заочна як друга освіта, і паралельно дві форми освіти, і вечірня, і дистанційна (екстернат). Брахіологія - спеціалізація, котра, безумовно буде користуватися високою популярністю у роботодавців, оскільки вона вирішує дуже багато нагальних питань управління персоналом, управління людським фактором, та інших проблем виробничої діяльності. Україно-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування МАУП і кафедра медичної психології та психокорекції ініціюють по закінченні першого випуску спеціалістів брахіологів відновити традицію МАУПу - ярмарки роботодавців. Передбачається також створення спілки брахіологів України.
Література:
1.   
http://lutim.narod.ru/manipulation.htm
2
. Панкратов А. Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. - М.: Изд-во Института психологии , 2000.
3. Осипов А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях, Ростов/н Д., Феникс, 2005.
4. Коняєва А. П., Лисенко В. П., Тітова Т. М., Фурман А. В. Етичний кодекс  товариства психологів України, К., Донецьк, 1993
5. Белоусов В. А. Феномен "кодирования", Журнал практического психолога, М.: Фолиум., 1998, №3
6. Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП. -М.: Независимая фирма "Класс", 1997
7. Волков Е. Н. Консультирование жертв интенсивного манипулирования психикой, основные принципы, особенности практики// Журнал практического психолога. М.: Фолиум, 1997, №1, С. 102-109.
8. Доценко Е. Л. Психология манипуляции, феномены, механизмы и защита. - СПб.: Речь, 2003
9. Чалдини Р. Психология влияния / Пер. с англ. Е. Волков, СПб.: Питер Ком, 1999 (Серия "Мастера психологии").

Психологічний  профайлінг - нова освіта у МАУП.  

д.м.н., акад. УТА Руль Ю. В.
 З 2012-2013 навчального року у МАУП за ініціативи кафедри медичної психології і психокорекції вперше вводиться підготовка спеціалістів та магістрів психологів-профайлерів з видачею диплому державного зразку про вищу освіту. При цьому базовим освітнім рівнем є  рівень бакалавра-психолога. Попередньо був вивчений попит на набуття даної спеціалізації, результати якого продемонстрували надзвичайно високу потребу суспільства у фахівцях з психологічного профайлінгу. Отже, можна не сумніватися, що ніяких проблем з працевлаштуванням профайлерів у майбутньому не виникне. Зрозуміло, що фахівці психологи-профайлери конче небхідні органам правоохорони. МАУП пропонує усі можливі форми навчання: денну, заочну, дистанційну (фактично екстернат), сполучення двох форм і отримання зразу двох дипломів про вищу освіту, якщо виникає така необхідність у майбутнього фахівця.
    Психологічний профайлінг (від англ. «profile» –  профіль) напрям психології, котрий вивчає методи виявлення замовчуваної, прихованої людиною інформації, її намірів (часто злочинних), нещирості, брехні, невідповідності вимогам до пошукачів при їх працевлаштуванні, методи запобігання скандалам, конфліктам, витоку важливої корпоративної та комерційної інформації, пліткам, авантюрам та іншим негативним проявам людського чинника у виробництві. Тому для повноти інформації про працівника можливі певні провокативні методи і дії. Результати спостережень психолога профайлера дають змогу прогнозувати поведінку працівника у тих чи інших виробничих ситуаціях, прогнозувати та запобігати можливості суїциду та іншим відхиленням у здоровій поведінці. З другого боку психологічний профайлінг вивчає засоби уникнення людиною можливості розшифровки її думок і намірів, якщо матимуть місце такі несанкціоновані посягання з боку фахівців з профайлінгу. Існує багато різновидів психологічного профайлінгу. Зокрема, медичний, страховий, сімейний, аудит-профайлінг, банківський, готельний, кримінальний, антитерористичний, профайлінг у авіаційному, водному, залізничному видах транспорту, бізнес-профайлінг, кадровий, військовий, прикордонний, митний, податковий тощо. Основним об’єктом спостереження психологів-профайлерів є невербальні (несловесні) елементи поведінки досліджуваного (навіть на відстані): міміка, жести, почерк, поза, хода, розташування кінцівок, напруженість тіла, частота дихання та серцевих скорочень, пітливість, частота кліпання повіками тощо. Непідготовлена спеціально людина не може контролювати свідомістю всі ці реакції свого організму, тому вони видають її психологічну сутність відповідно до мети дослідження. Але щоб бачити всі ці реакції організму необхідні глибокі професійні знання та навички. Кафедра медичної психології і психокорекції володіє цілим арсеналом засобів підвищення особистих здібностей навіть на фоні певних генетичних обмежень. Майбутньому психологу профайлеру належить вивчити спадок таких наук як проксеміка, хронеміка, кінесика, гаптика, сенсорика, системологія, ольфакція, одорика, окулістика та окулесика, артнатомія, просодія, фізіогноміка, лінгвістика та паралінгвістика, дерматогліфіка, графологія, артефактинг, органопоетика, нетворкінг, аускультація, мислення (індукція та дедукція), логіка, етикет, етнічні особливості невербальної символіки тощо.
 Необхідно зазначити, що лише в умовах досконалого, авторитетного, прекрасно оснащеного вищого навчального закладу можлива якісна підготовка фахівців даного напряму на належному европейському рівні. МАУП і є таким закладом. В останні роки підготовка поліграфологів велась і досі ведеться шляхом навчання на високовартісних тренінгах, курсах, семінарах, вебінарах, де вся підготовка обмежується 72 – 200 навчальними годинами та триває не більше тижня чи двох. При цьому базова психологічна підготовка від слухача, а також і від викладачів, не вимагається. На відміну від такої підготовки майбутній психолог-профайлер має у МАУПі засвоїти фахову інформацію і навички, котрі викладатимуться протягом 1-2 років з кількістю навчальних годин у десятки разів більшою. Науково-педагогічний рівень викладання у вищому навчальному закладі також не можна порівняти з кустарною підготовкою. Викладання у МАУП і, зокрема, на кафедрі медичної психології і психокорекції ведуть доценти, професори, доктори наук з великим стажем викладання психологічних дисциплін.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Волынский-Басманов Ю. М., Тюфякова (Каменева) М. Е. Профайлинг и психологическое тестирование как способ предупреждения терактов // Вестн. Моск. унJта МВД России, 2007, № 7.
2. Профайлинг: К проблеме выявления лиц с противоправными намерениями: Учеб. пособие. — М.: НУЦ «АБИНТЕХ», 2009.
3. Смуров М. Ю., Куклев Е. А., Козлов Ю. П. и др. Система авиационной безопасности быстрого реагирования на АНВ и прогноз рисков возможных последствий // Труды VI межд. науч. практ. конф. «Терроризм и безопасность на транспорте» в рамках деловой программы VII Межд. форума «Технологии безопасности». — М.: ВЦ Крокус Экспо, 2007. — Т. 2. — С.108–110.
4. Безопасность России: Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Человеческий фактор в проблемах безопасности / Рук. авт. колJва Н. А. Махутов. — М.: МГФ «Знание», 2008.
5. Марьин М. И., Касперович Ю. Г. Психологическое обеспечение антитеррористической деятельности. — М.: Изд. центр «Академия», 2007.
6. Куклев Е. А. Оценивание безопасности сложных систем на основе моделей рисков //Матер. XV межд. конф. «Проблемы управления безопасностью сложных систем». — М.: ИПУ РАН, 2008. — С 88–92.

Геронтопсихологія – як спеціалізація та магістратура.

автор: Руль Ю. В. – зав. кафедри медичної психології і психокорекції МАУП, доктор мед. наук, акад. УТА

Вперше в Україні МАУП за ініціативи кафедри медичної психології та психокорекції починає з 2012-2013 навчального року підготовку вузьких фахівців – психологів для осіб похилого та старечого віку та довгожителів. Виявилось, що саме у осіб похилого віку психолог може не тільки відновити психічне здоров’я та підвищити якість життя, а й на цій основі справити позитивну дію на соматичне (тілесне) здоровя людини і таким чином подовжити активне творче і продуктивне життя на фоні доброго настрою і самопочуття. Старіння у більшості випадків – це тривалий психологічний стрес, котрий підточує і без того не дуже міцне здоровя людини у похилому віці. Отже при вивченні попиту на підготовку вузьких фахівців – геронтопсихологів дана спеціалізація увійшла у першу четвірку тих, які користуються надзвичайним попитом. Диференціація спеціалізацій продовжується і, знаючи це, роботодавці будуть більше схилятися до використання послуг саме вузьких спеціалістів, а не широких фахівців практичних психологів. Переваги вузьких спеціалістів очевидні. Психолог – геронтопсихолог достеменно знає опікуваний ним контингент та особливості практичної роботи з ним. Не буде жодного будинку ветеранів чи хоспісу де б не працювала бригада саме геронтопсихологів. З другого боку є надія на покращання життя, на рішення медичних, соціальних та економічних проблем, а це тягне за собою безумовне збільшення тривалості життя і, відповідно збільшення чисельності людей похилого віку в країні, хоча і зараз вона займає в Україні майже чверть усього населення. Отже геронтопсихологи будуть користуватись у роботодавців неабиякою популярністю. А якщо додати ще те, що послугами геронтопсихологів доцільно користуватись не тільки у похилому віці, а при вже перших ознаках старіння, тобто з 40-45 років, то ці фахівці не засидяться у бюро по працевлаштуванню. МАУП організовує денну, заочну, дистанційну (екстернатну) форми навчання і має для цього прекрасну навчальну базу, а також досвідчених викладачів, доцентів, професорів з високими науковими ступенями. Дозволяється поєднувати дві форми і отримувати два дипломи державного зразка. Навчання на базі баклаврату, та вищої освіти невідповідного (непсихологічного) напрямку проводиться за скороченими програмами. Деталі можна вичерпно отримати в деканаті ІСНіС МАУП. Роботодавці завжди будуть пишатися тими фахівцями, котрі кожні 5 років тут же на базі МАУП проходитимуть курси підвищення кваліфікації. А підвищувати кваліфікацію можна лише з вузької спеціалізації, враховуючи вже обране конкретне місце роботи фахівця. Тому ініціатива кафедри, підтримана адміністрацією МАУП, щодо відкриття можливостей підготовки та вдосконалення фахівців у відповідному вузькому напрямку, ми впевнені,  буде підтримана суспільством. Кафедрою медичної психології і психокорекції запропонована нова система фінансування навчання у МАУП. За цією системою, яка зветься просумпцією, перше покоління студентів платить за навчання звичайну суму, діти випускників МАУПу вчаться без будь-якої платні, а їх онуки за навчання отримують чималу стипендію. Правнуки ж, звісно, вчаться без платні і можуть користуватись своїм поточним рахунком на свій розсуд. Необхідно отримати експертне заключення фахівців-фінансистів на основі відповідних розрахунків. Впровадження цієї системи могло б створити династійну форму освіти в МАУП і, відповідно, додатковий потужний стимул отримувати освіту саме у МАУП, а, головне, накопичувати у сім'ях знання, досвід, джерела професійної інформації від покоління до покоління. Ця система могла б бути спочатку апробована у межах одного інституту, наприклад, ІСНіС. Нам було б цікаво отримати коментар читача на цю пропозицію кафедри.

 

Мой профайлинг.
Откровения первого выпускника психолога профайлера из МАУП
Москаленко Константина Александровича
 Изначально профайлинг считался методикой, для составления психологиче-ского портрета преступника на основе обстоятельств совершенного преступления.
  Впервые психологический профиль преступника составил английский хирург Томас Бонд в далеком 1888 году. На основании подробной информации известной следствию, он описал личность Джека Потрошителя.
  Уже в 20 веке израильскими спецслужбами разработана методика, которая позволяет оценить эмоциональное состояние авиапассажиров и выявить  возможные  потенциально  опасные намерения. Прежде всего, это система была предназначена для снижения уровня террористической угрозы. На данный момент в Израиле  служба профайлеров успешно работает во всех аэропортах. Основным компонентом для изучения здесь является визуальна психодиагностика, которая базируется на достижениях наук: физиогномика, френология, хирология, графология, дерматогли-фика, дактилоскопия. Как раз эти науки представляют собой основу составления психологического портрета
    Израильские спецслужбы использовали часть профайлинга: визуальную диагностику и углубились в выявление микровыражений, чем в последствии и занялся Экман П. Так и сформировалось направление детекции лжи.Само профилирование было сформировано как метод составление психологического портрета в конце 60-х американским криминалистом и психологом Рестлером Р.  Работая  в ФБР Рестлер Р. занимался поиском серийных убийц. Именно методика профилирования или профайлинг помогли миру найти самых опасных преступников общества.
   Как профессиональное направление – специализация, профайлинг в нашей стране, только набирает обороты. Только сейчас он начинает использоваться службами безопасности аэропортов Украины по позитивному опыту Израиля. Хорошо развито это направление и в России, больше того, в соц. сетях создаются группы для дискуссий и обучения желающих, которые несут и промо подтекст. Часто приглашают желающих для более углубленного изучения на курсы в Москву. По окончанию обучения общество получает профайлера - полиграфолога.
  Современний профайлинг несет в себе как способность к профили-рованию так и детекцию лжи. По нашему мнению понятие профайлинг гораздо более широкое. Оно включает в себя анализ психологического профиля человека исходя из его личностных качеств, жизненного опыта, проблем и комплексов.
  Цель данного сообщения не расписывать компоненты, из которых состоит этот психологический метод, а поделиться опытом пути который я прошел за период обучения в МАУП на дипломированного специалиста по психологии профайлинга. Я один из первых выпускников по этой специализации.
  Детекция лжи лишь составная часть профайлинга, базирующаяся на анализе константного поведения человека, на анализе его профиля.
  Сам же профайлинг, основан на психологии личности. Он не может обходиться без методов и принципов психоаналитического направления Фрейда, Я-концепции Роджерса,  «Пирамиды» Маслоу, изучения психотипов, определенных разными авторами. Физиогномника, «Язык телодвижений». Все эти направления в изучении человека представляют собой составляющие компоненты одной системы. Отдельно они не имеют той значимости, которую обретают под общей технологией профайлинга. Основы психологии личности базируются на двух  информационных направлениях – психотипы Личко и  воздействие на психику защитных механизмов, формирующих особенности характера человека. Немаловажную роль также играют знания по физиогномике, но я предпочел использовать эти данные как подтверждающие. Риск личности для окружающих, для дела, в котором участвует данный субъект, оценивается по вербальному общению, визуальному восприятию (включая анализ языка телодвижений). Затем, исходя из полученных данных, я смотрю, насколько подтверждается физиогномическая информация касательно тех данных наблюдений, которые у меня  уже имеются.
 Профайлинг способствует развитию общей эрудиции, так как со временем профессионалу становится интересной любая информация, которая касается личности, а именно влияния факторов внутреннего и внешнего мира на психику человека.
  Теоретическая база по профайлингу дает возможность прежде всего, понять себя, обрести понимание собственных предрассудков. В ближайшие 3-5 лет специалисты по  профайлингу будут иметь значимое место в обществе, так как данное направление уместно везде, где действует система «человек-человек».
  Бурными темпами развивается корпоративный профайлинг. Организации нанимают специалистов для составления психологического профиля лица, претендующего на место сотрудника или бизнес партнера. А также просят специалистов по профайлингу неофициально присутствовать на перего-ворах по заключению сделки.
   В данном случае визуальная психодиагностика и возможная детекция лжи являются существенными в плане определения рисков, связанных с заключением сделок, определения скрытых намерений у партнера и прогноз его действий в дальнейшем. Предложение же будущему партнеру пройти детектор лжи выглядит как недоверие к нему.
     Профайлинг имеет тесную связь с медицинской психологией. Эта наука подразумевает изучение личностей с психическими отклонениями в пределах нормы, чаще всего с акцентуациями.  Опыт медицинских психологов незаменим для подготовки профайлеров,  поскольку медицинский психолог может изучать и трактовать механизмы психической деятельности, которые необходимы для построения связей между эмоциями, поведением и прогнозированием дальнейших действий субъекта.
   Срок изучения специализации психолог профайлер в МАУП, начиная со средней школы, занимает 4 года плюс еще год специализация, а для преуспевающих - магистратура. По окончанию их общество получает готового специалиста-практика, а после магистратуры – ученого, преподавателя, эксперта. Далее открыт путь для обучения в докторантуре, после чего получение диплома доктора философии в области психологии. Следующий этап подготовки – доктор психологических наук, профессор.     Когда я общался с молодой девушкой 28 лет, уже специалистом- профайлером - полиграфологом, узнал что она  грызла гранит этой науки 10 лет. И это не удивительно. Действительно, чтобы стать профессионалом данной области, нужен опыт и постоянная самоактуализация знаний. Ничего удивительного, учитывая огромную информационную базу, которую охватывает профайлинг. Это  и личность и  общество окружа-ющее ее. Данная профессия не допускает формальности и халатности. Ведь зная абы-как нюансы психодиагностики, можно легко сделать ошибку, составляя психологический профиль. 
   От профайлера зависят темпы и результат расследования преступлений, тот ли «преступник» попадет за решетку или невинный человек, достойный ли сотрудник будет занимать ту или иную должность в компании и будет ли он ее занимать вообще. Также от профайлера может зависеть успех бизнес-соглашения в корпорации на сумму с немалыми нулями. Ошибка хирурга – это смерть или страдания одного человека. Ошибка профайлера, занятого в антитерористической деятельности может стоить  жизни многих сотен и тысяч людей и даже безопасности госу-дарства.
   Так что воспринимать заочное или даже дневное обучение как гарантию полноценной осведомленности в данном направлении это самоуверенно. К ним следует применить еще высокую и результативную мотивацию к повседневному освоению этой профессии. Любая специальность для работы в системе «человек-человек», а особенно профайлинг, требует к себе серъезного отношения, как залога высокой квалификации специалиста в дальнейшем.
2.12.2013

 

 

 
  Сегодня были уже 3 посетителей (5 хитов) здесь!  
 
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно